รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Journal Name : Academic Journal Thailand National Sports University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.มานะ ภู่หลำ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2673-0952
E-ISSN : 2697-5793
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 333 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เจ้าของ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalipe@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป (Vol.12 No.1 2020) เป็นต้นไป
  • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1905-291X, E-ISSN : 2672-913X, วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา | Academic Journal Institute of Physical Education