รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Journal Name : Academic Journal Thailand National Sports University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Nikorn Silae, Ph.D. (ผศ. ดร.นิกร สีแล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-2889
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 333 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เจ้าของ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalipe@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-291X, 2673-0952, eISSN: 2672-913X, 2697-5793
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.1 (2020)
  • An online-only Journal