รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา
Journal Name : RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Pichaphob Panphare (รศ. ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-6470
E-ISSN : 3027-6543
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : balajournalcm@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2672-9350, 2287-092X, eISSN: 2672-9261
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.1 (2019)