รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา
Journal Name : RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2672-9350
E-ISSN : 2672-9261
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : balajournalcm@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2287-092X, วารสารราชมงคลล้านนา | RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences