รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา
Total Citations : 0
Total Publications : 10
Journal Name : RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ลัดดา ปินตา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2672-9350
E-ISSN : 2672-9261
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : supansa@rmutl.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2287-092X, วารสารราชมงคลล้านนา | RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  10
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0