รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Tropical Forest Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ดอกรัก มารอด
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTFR
ISSN : 2586-8926
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900 กรุงเทพฯ
เจ้าของ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Forestry, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dokrak.m@ku.ac.th
Website : http://www.jtfr.forestku.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :