รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ก่อเกียรติ ขวัญสกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JETC
ISSN : 2630-0052
E-ISSN : 2630-0109
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Department of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ajberm@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/etcedumsujournal/about
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :