รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์
Journal Name : Journal of Buddhistic Sociology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.พุทธสังคม
Abbreviation Name: BSJ
ISSN : 2697-5130
E-ISSN : 2697-5254
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชหมู่ 5 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000โทรศัพท์ 075-809 128-9
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช / Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : thammarat.yo@mbu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :