รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์
Total Citations : 0
Total Publications : 6
Journal Name : Journal of Buddhistic Sociology
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : ว.พุทธสังคม
Abbreviation Name: BSJ
ISSN : 2697-5130
E-ISSN : 2697-5254
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชหมู่ 5 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000โทรศัพท์ 075-809 128-9
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช / Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thammarat.yo@mbu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0