รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต
Total Citations : 3
Total Publications : 0
Journal Name : PKRU SciTech Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PKRU SciTech J.
ISSN : 2586-890X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suthida.r@pkru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0