รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต
Journal Name : PKRU SciTech Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สุธิดา รัตนบุรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PKRU SciTech J.
ISSN :
E-ISSN : 2822-1044
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suthida.r@pkru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2586-890X
  • An online-only Journal