รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
Journal Name : Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Churairat Duangchan (ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPCN
ISSN :
E-ISSN : 2985-0150
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 203 หมู่ 2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
 • Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province203 M 2 Kiri Ratthaya Rd., Thong Chai, Muang, Phetchaburi, 76000
 • เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี / Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province
  จำนวนฉบับต่อปี : 3
  Email : journal@pckpb.ac.th
  Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร :
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 2630-046X, eISSN: 2697-5297
 • An online-only Journal Since Vol.6 No.2 (2023)