รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
Journal Name : Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPCN
ISSN : 2630-046X
E-ISSN : 2697-5297
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 203 หมู่ 2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province203 M 2 Kiri Ratthaya Rd., Thong Chai, Muang, Phetchaburi, 76000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี / Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@pckpb.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :