รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Total Citations : 8
Total Publications : 16
Journal Name : JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญฎา สินชื่น
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MSUDRU Journal
ISSN : 2228-8031
E-ISSN : 2697-5300
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอาคาร 3 เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Faculty of Management Science, Udon Thani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : samart_mbe@yahoo.com
Website : https://ms.udru.ac.th/msjournals/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
6
2
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
1
15
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
6
0.13
0