รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Journal Name : JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ณัฐ อมรภิญโญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MSUDRU Journal
ISSN :
E-ISSN : 3056-9125
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอาคาร 3 เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Faculty of Management Science, Udon Thani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : msudru.journal@udru.ac.th
Website : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/MSJournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2228-8031, eISSN: 2697-5300