รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์
Total Citations : 0
Total Publications : 18
Journal Name : Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระเทพสุวรรณเมธี, รศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMPR
ISSN : 2539-5777
E-ISSN : 2651-0820
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 108/5 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส / Mahachulalongkornrajavidyalaya university, Pali Sueksa Buddhagosa Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : uthai.pho@mcu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/about
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0