รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์
Journal Name : Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ธานี สุวรรณประทีป
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMPR
ISSN : 2539-5777
E-ISSN : 2651-0820
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 108/5 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส / Mahachulalongkornrajavidyalaya university, Pali Sueksa Buddhagosa Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : uthai.pho@mcu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :