รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HSRNJ
ISSN : 2630-0970
E-ISSN : 2651-155X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 2086 ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
เจ้าของ : เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค) / Humanities and Social Science Research Promotion Network (Dr.Jumnian Junhasobhaga)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : HSResearchNetwork@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :