รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal Name : CRRU Journal of Communication
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
ชื่อย่อของวารสาร : วส.ชร.
Abbreviation Name: JC.CRRU
ISSN : 2697-5955
E-ISSN : 2697-5963
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Faculty of Management Science, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : komsan.rsk@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :