รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Total Citations : 5
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารนวัตกรรมและการจัดการ
Abbreviation Name: JIM
ISSN : 2465-4477
E-ISSN : 2697-6277
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 1 College of InnovationSuan Sunandha Rajabhat Universityเลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : journalcim@ssru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0