รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal Name : Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.หทัยพันธ์ สุนทรพิพิญ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารนวัตกรรมและการจัดการ
Abbreviation Name: JIM
ISSN : 2465-4477
E-ISSN : 2697-6277
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 1 College of InnovationSuan Sunandha Rajabhat Universityเลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalcim@ssru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :