รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Journal Name : Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
ชื่อย่อของวารสาร : วบส มร
Abbreviation Name: JBAS
ISSN :
E-ISSN : 2586-9914
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้อง 110 ชั้น 1 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Faculty of Business Administration Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ru.ba.jbas@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ibas
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2586-9906
  • An online-only Journal Since Vol.6 No.2 (2023)