รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ
Journal Name : Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Ven. Assoc. Prof. Dr.Phramethiwachirakun (พระเมธีวชิรคุณ, รศ.ดร.)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSBS
ISSN : 2651-1266
E-ISSN : 2697-5998
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus, 566 Moo 2 Phaholyothin Road, Mae Ka Sub-district, Muang Phayao District, Phayao Province, 56000
 • วารสารบัณฑิตเเสงโคมคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 566 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • เจ้าของ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา / Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus
  จำนวนฉบับต่อปี : 3
  Email : jsbsmcu@gmail.com
  Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร :
  หมายเหตุ :