รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ
Total Citations : 10
Total Publications : 7
Journal Name : Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSBS
ISSN : 2651-1266
E-ISSN : 2697-5998
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารบัณฑิตเเสงโคมคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 566 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เจ้าของ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา / Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsbsmcu@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
3
0
1
4
2
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.29