รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์
Journal Name : Ramkhamhaeng Journal of Public Administration
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJPA
ISSN :
E-ISSN : 2630-0133
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Faculty of Political Science
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sittipan28@gmail.com
Website : http://ojs.ru.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 2586-9647, ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป