รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจยวิชาการ
Journal Name : The Journal of Research and Academics
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRA
ISSN :
E-ISSN : 2672-9962
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 999 หมู่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Graduate Programme, MCU Nakhonsawan Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : journal.jra@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal