รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย
Journal Name : Thai Forest Ecological Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ดอกรัก มารอด
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TFERJ
ISSN : 2586-9566
E-ISSN : 2985-0789
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย / Cooperation Centre of Thai Forest Ecological Research Network
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dokrak.m@ku.ac.th
Website : https://www.tferj.tfern.com/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :