รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย
Total Citations : 2
Total Publications : 15
Journal Name : Thai Forest Ecological Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ดอกรัก มารอด
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TFERJ
ISSN : 2586-9566
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย / Cooperation Centre of Thai Forest Ecological Research Network
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dokrak.m@ku.ac.th
Website : http://www.tferj.forestku.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
Publication
0
0
0
0
2
0
2
11
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.5
0.09
0
0