รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ กสทช.
Journal Name : NBTC Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวอรดา เทพยายน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-9272
E-ISSN : 2651-0634
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 87 ซอย 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) / Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : nbtcjournal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-8775, eISSN: 3027-8783