รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Journal Name : NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.กนกอร บุญมี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2697-3731
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / NORTHEASTERN UNIVERSITY
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : samrith.sir@neu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-7267
  • An online-only Journal Since Vol.11 No.1 (2021)