รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Total Citations : 12
Total Publications : 5
Journal Name : NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กนกอร บุญมี
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเ
Abbreviation Name: NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL
ISSN : 1906-7267
E-ISSN : 2697-3731
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / NORTHEASTERN UNIVERSITY
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : samrith.sir@neu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
0
1
0
0
1
6
1
1
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
0