รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal Name : Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-2579
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 59/6 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : id.journaloflams@gmail.com
Website : https://so14.tci-thaijo.org/index.php/jlams/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2350-9627, eISSN: 2697-3766
  • An online-only Journal Since Vol.10 No.2 (2023)