รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal Name : Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2350-9627
E-ISSN : 2697-3766
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 59/6 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : id.journaloflams@gmail.com
Website : http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.8 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป