รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Total Citations : 2
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Applied Statistics and Information Technology
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: asit-journal
ISSN :
E-ISSN : 2465-4949
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์118 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Applied Statistics, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : boonchana@as.nida.ac.th/surapong@as.nida.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0