รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Journal Name : Journal of Applied Statistics and Information Technology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: asit-journal
ISSN :
E-ISSN : 3027-6349
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์118 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Applied Statistics, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : boonchana@as.nida.ac.th, surapong@as.nida.ac.th, asit-journal@as.nida.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2465-4949
  • An online-only Journal Since Vol.8 No.2 (2023)