รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สมชาย ดำเนิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jmhs
ISSN :
E-ISSN : 2697-6471
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมหลวงพ่อใหญ่ 39/21 ม.9 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เจ้าของ : สมาคมหลวงพ่อใหญ่ / Luangporyai Association
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : dn.2519@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal