รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Journal Name : Thai Journal of Public Health and Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ภก.พยงค์ เทพอักษร
ชื่อย่อของวารสาร : วสส
Abbreviation Name: TJPHS
ISSN : 2672-9148
E-ISSN : 2651-1711
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 89 ม.2 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง
เจ้าของ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง / Sirindhorn College of Public Health, Trang
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : phayongthep@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :