รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Information and Learning
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-6587
E-ISSN : 2730-2202
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : khanitsorn.r@psu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 (Vol.31 No.2 2020) เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 0857-9296, วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal, Prince of Songkla University