รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 3
Total Publications : 97
Journal Name : Journal of Information and Learning
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-6587
E-ISSN : 2730-2202
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : khanitsorn.r@psu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 (Vol.31 No.2 2020) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 0857-9296, วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal, Prince of Songkla University

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2
  1
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  60
  37
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0.05
  0
  0