รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตวิทยาคลินิก
Journal Name : Thai Journal of Clinical Psychology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.วัฒนะ พรหมเพชร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TH J CLI PSY
ISSN : 0125-1422
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิกไทย ตึก 10 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย / The Thai Clinical Psychologist Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.thaiclinicpsy@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2774-1087
  • Formerly known as pISSN: 0125-1422
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.48 No.1 (2017) - Vol.51 No.2 (2020)