รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตวิทยาคลินิก
Total Citations : 1
Total Publications : 20
Journal Name : Thai Journal of Clinical Psychology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วัฒนะ พรหมเพชร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TH J CLI PSY
ISSN : 0125-1422
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย / THE THAI CLINICAL PSYCHOLOGIST ASSOCIATION
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.thaiclinicpsy@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.48 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Clinical Psychology

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  1
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  5
  0
  10
  5
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0.2
  0
  0