รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตวิทยาคลินิก
Journal Name : Thai Journal of Clinical Psychology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วัฒนะ พรหมเพชร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TH J CLI PSY
ISSN : 0125-1422
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิกไทย ตึก 10 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย / The Thai Clinical Psychologist Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.thaiclinicpsy@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology
หมายเหตุ :
  • เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) คือ วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย, E-ISSN: 2774-1087 ตั้งแต่ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Clinical Psychology