รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Journal Name : Journal of Humanities and Social Science Valaya Alongkorn
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-7752
E-ISSN : 3027-7760
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / Faculty of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : huso_published@vru.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2351-0374, 2408-1205, eISSN: 2730-1516
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2020)