รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัตนปัญญา
Journal Name : JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-1575
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานรัตนะ อคาเดมี 149/16 หมู่ 6 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของ : Rattana Academy / สำนักงานรัตนะ อคาเดมี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rattana.aca@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2465-4965, วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University