รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Archives of Allied Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Sugalya Amatachaya
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Arch AHS
ISSN : 2730-1990
E-ISSN : 2730-2008
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sugalya.ama@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0857-6653, วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด | Journal of Medical Technology and Physical Therapy