รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Journal Name : Journal of Education Burapha
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2822-0730
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Education, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : edubuu_journal@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edubuu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-3212, 2730-1303
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.31 No.1 (2020)
  • An online-only Journal Since Vol.35 No.1 (2024)