รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Journal Name : Journal of Education Burapha
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-1303
E-ISSN : 2822-0730
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Education, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : edubuu_journal@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edubuu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป
  • ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0125-3212, วารสารศึกษาศาสตร์ | Journal of Education