รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์
Journal Name : Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-3443
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Education, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somwan_@hotmail.com, cheerapat@g.swu.ac.th
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ | Srinakharinwirot Academic Journal of Education ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University