รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Journal Name : Walailak Journal of Learning Innovations
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2408-2481
E-ISSN : 2730-1508
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหาร ชั้น 3 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เจ้าของ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Center for Innovative Learning and Teaching, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jliwu.journ@gmail.com, surasak.ch@mail.wu.ac.th, poonsit.hi@mail.wu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Learning Innovations Walailak University