รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขศึกษา
Journal Name : Thai Journal of Health Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ธนิดา ผาติเสนะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TH. J. of Health Edu.
ISSN : 0125-0744
E-ISSN : 2697-5734
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phjournal@nrru.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/muhed
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Health Education