รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขศึกษา
Total Citations : 274
Total Publications : 0
Journal Name : Thai Journal of Health Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TH. J. of Health Edu.
ISSN : 0125-0744
E-ISSN : 2697-5734
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 3 ชั้น 5 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : malisom2002@hotmail.com, hjournal2560@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/muhed
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Health Education

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  10
  14
  23
  13
  3
  2
  9
  11
  6
  3
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0