รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวนศาสตร์ไทย
Journal Name : Thai Journal of Forestry
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Sapit Diloksumpun (รศ. ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJF
ISSN :
E-ISSN : 2822-115X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Forestry, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cho_gick@hotmail.com, ffortak@ku.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjf/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-1724, eISSN: 2730-2180
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.39 No.1 (2020)
  • An online-only Journal