รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอาหารและยา
Journal Name : Thai Food and Drug Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายธนกฤษ ประเสริฐสาร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-3179
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารอาหารและยา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิจัยและวิทยบริการ อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : academic@fda.moph.go.th, academic7259@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ FDA Journal
  • ISSN (เดิม) : 0859-1180
  • ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป