รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอาหารและยา
Total Citations : 150
Total Publications : 24
Journal Name : Thai Food and Drug Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายธนศักดิ์ ประเสริฐสาร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2465-4353
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารอาหารและยา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิจัยและวิทยบริการ อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : academic@fda.moph.go.th, academic7259@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ FDA Journal
 • ISSN (เดิม) : 0859-1180

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  8
  9
  16
  11
  9
  10
  4
  3
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  23
  1
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0