รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอาหารและยา
Journal Name : Thai Food and Drug Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายธนกฤษ ประเสริฐสาร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-3179
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารอาหารและยา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิจัยและวิทยบริการ อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : academic@fda.moph.go.th, academic7259@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-1180
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.26 No.1 (2019)
  • An online-only Journal Since Vol.28 No.1 (2021)