รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารปณิธาน
Total Citations : 5
Total Publications : 0
Journal Name : PAṆIDHĀNA JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PNTH
ISSN : 1905-6788
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารปณิธาน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Department of Philosophy, Faculty of humanities, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Journalphilrecmu@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ปณิธาน | Panidhana : Journal of Philosophy and Religion

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  1
  1
  1
  1
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0