รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารปณิธาน
Journal Name : PAṆIDHĀNA JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ปิยะมาศ ใจไฝ่
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PDJ
ISSN : 1905-6788
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารปณิธาน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Department of Philosophy, Faculty of humanities, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : panidhana-human@cmu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-6788
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.2 (2020)