รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิทยาสารทันตสาธารณสุข
Total Citations : 257
Total Publications : 21
Journal Name : Thai Dental Public Health Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เพ็ญแข ลาภยิ่ง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Th Dent PH ; Th Dent Public Health J
ISSN : 0858-6527
E-ISSN : 2673-0065
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักทันตสาธารณสุข (กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย (อาคาร 5 ชั้น 3) กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย / Bureau of Dental Health, Department of Health
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : thdphjo@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Thai Journal of Dental Public Health

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  9
  12
  8
  7
  10
  9
  5
  3
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  16
  5
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0.31
  0.6
  0
  0