รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
Total Citations : 10
Total Publications : 183
Journal Name : Engineering Journal of Research and Development
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Thavorn Amatakit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-1761
E-ISSN : 2730-2733
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage 487 Soi Ramkhamheang 39 Ramkhamhaeng Road Phlabphla Wangthonglang Bangkok 10310
เจ้าของ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The Kings Patronage
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : thavorn_amatakit@hotmail.com, editor-rd@eit.or.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Engineering
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0857-7951, Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
2
6
0
2
0
Publication
0
0
0
0
19
26
41
60
37
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.08
0.15
0
0.05
0