รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Thai Association of Radiation Oncology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTARO
ISSN :
E-ISSN : 2730-177X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เจ้าของ : สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Association of Radiation Oncology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thairedjournal@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtaro
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  • ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'มะเร็งวิวัฒน์' และ ISSN, E-ISSN (เดิม) คือ 0859-2616, 2673-0154