รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Thai Association of Radiation Oncology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTARO
ISSN :
E-ISSN : 2730-177X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เจ้าของ : สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Association of Radiation Oncology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thairedjournal@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtaro
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-2616, eISSN: 2673-0154
  • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.26 No.1 (2020)
  • An online-only Journal
  • Cancel Journal Name in Thai, มะเร็งวิวัฒน์