รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 8
Journal Name : Journal of Thai Association of Radiation Oncology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTARO
ISSN :
E-ISSN : 2730-177X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เจ้าของ : สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Association of Radiation Oncology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thairedjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtaro/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 • ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'มะเร็งวิวัฒน์' และ ISSN, E-ISSN (เดิม) คือ 0859-2616, 2673-0154

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  8
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0