รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Journal Name : Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2408-1256
E-ISSN : 2465-5392
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Research and Development Institute of Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalhss@psru.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University