รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Songklanakarin Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Proespichaya Kanatharana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SJST
ISSN : 0125-3395
E-ISSN : 2408-1779
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC ) ชั้น 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : sjst@psu.ac.th, proespichaya.k@psu.ac.th, aussani.s@psu.ac.th
Website : https://sjst.psu.ac.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี