รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 1099
Total Publications : 2649
Journal Name : Songklanakarin Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Proespichaya Kanatharana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SJST
ISSN : 0125-3395
E-ISSN : 2408-1779
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC ) ชั้น 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : sjst@psu.ac.th, proespichaya.k@psu.ac.th, aussani.s@psu.ac.th
Website : http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/index.php
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
39
48
42
33
21
7
16
2
1
0
Publication
90
90
90
90
90
179
60
181
0
0
Citation / Publication
0.43
0.53
0.47
0.37
0.23
0.04
0.27
0.01
0
0