รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล
Journal Name : Journal of Health and Nursing Education
ชื่อบรรณาธิการ : อ.พรรณทิพย์ โชมขุนทด
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. H. Nsg. Edu.
ISSN :
E-ISSN : 2730-2598
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@knc.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.26 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  • ISSN, ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 0859-4562, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา | The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
  • ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว