รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Name : Songklanakarin Journal of Management Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.kulwadee Lim-u-sanno
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SJMS
ISSN : 2730-3489
E-ISSN : 2730-3462
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla 90112, Thailand
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.fms.psu@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0125-8362, E-ISSN: 2651-1746, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Songklanakarin Journal of Management Sciences