รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Name : Songklanakarin Journal of Management Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Orraya Suwanno (ผศ. ดร.อรญา สุวรรณโณ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SJMS
ISSN :
E-ISSN : 2730-3462
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla 90112
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.fms.psu@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-8362, 2730-3489, eISSN: 2651-1746
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.37 No.2 (2020)
  • An online-only Journal as eISSN: 2730-3462 Since Vol.41 No.1 (2024)