รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Engineering Access
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Chonlatee Photong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-4175
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Kham Riang, Kantarawichai, Maha Sarakham, 44150, Thailand
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Engineering, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mijet.engineer@msu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/mijet/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 2408-1957, E-ISSN : 2408-1566, Mahasarakham International Journal of Engineering Technology