รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Engineering Access
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Chaiyong Soemphol (ผศ. ดร.ชัยยงค์ เสริมผล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-4175
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Kham Riang, Kantarawichai, Maha Sarakham, 44150
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Engineering, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mijet.engineer@msu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/mijet/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2408-1957, eISSN: 2408-1566
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.2 (2021)