รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Chulalongkorn Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Pramote Sermsilatham
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2773-8604
E-ISSN : 2773-8736
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Law, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@law.chula.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
  • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) คือ ISSN : 0125-3093, E-ISSN : 2730-3268, วารสารกฎหมาย