รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Chulalongkorn Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Pawat Satayanurug (ผศ. ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2773-8604
E-ISSN : 2773-8736
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Law, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@law.chula.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-3093, eISSN: 2730-3268
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.39 No.1 (2021)