รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Sompong O-Thong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJSTR
ISSN :
E-ISSN : 2773-8752
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (AJSTR), Research and Development Institute, Thaksin University, Phatthalung Campus 222 Moo. 2, Baan Prao Sub-District, Papayom District, Phatthalung, Thailand 93210 Tel. +66 8154 07304
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ / Research and Development Institute Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aseanjstr@tsu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Engineering
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0859-9807, E-ISSN : 2651-0693, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ | Thaksin University Journal