รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Sompong O-Thong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJSTR
ISSN :
E-ISSN : 2773-8752
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ / Institute of Research and Innovation, Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : aseanjstr@tsu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-9807, eISSN: 2651-0693
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.24 No.1 (2021)
  • An online-only Journal