รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Journal Name : SAU Journal of Social Sciences and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พุฒิธร จิรายุส
ชื่อย่อของวารสาร : มอน
Abbreviation Name: SAU
ISSN : 2465-549X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลขที 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160โทร. 02807-4500-27 ต่อ 113
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ / Southeast Asia University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pensri.2508@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :