รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Health Science, Thaksin University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Health Sci TSU
ISSN :
E-ISSN : 2697-5807
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jhstsu@tsu.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN: 2773-8817, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย | Health Science Journal of Thailand ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0