รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal Name : Journal of Public Administration
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: polssru
ISSN :
E-ISSN : 3027-7833
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300 02-1601240
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : touch_life@outlook.co.th, journal.jdar@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/SSRUJPD
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2730-3055
  • An online-only Journal as eISSN: 3027-7833 Since Vol.7 No.1 (2024)