รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Development Administration Research
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Natnaporn Aeknarajindawat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ijdar
ISSN :
E-ISSN : 2730-3063
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Doctor of Philosophy Program in Development AdministrationSuan Sunandha Rajabhat UniversityBuilding 31, 3rd Floor, U Thong Nok Road, Dusit, Bangkok 10300
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : yannakorn1978@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ijdar
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal