รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : International Journal of Development Administration Research
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Natnaporn Aeknarajindawat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ijdar
ISSN :
E-ISSN : 2730-3063
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Doctor of Philosophy Program in Development AdministrationSuan Sunandha Rajabhat UniversityBuilding 31, 3rd Floor, U Thong Nok Road, Dusit, Bangkok 10300
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : yannakorn1978@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ijdar
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0