รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Communication and Media in Asia Pacific
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CMAP
ISSN : 2697-4428
E-ISSN : 2630-0621
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร Communication and Media in Asia Pacific (CMAP)คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330Communication and Media in Asia Pacific (CMAP)Faculty of Communication ArtsMongkutsamatiwong Building, Chulalongkorn University254 Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Cmap@chula.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMAP
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :