รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Communication and Media in Asia Pacific
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CMAP
ISSN : 2697-4428
E-ISSN : 2630-0621
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร Communication and Media in Asia Pacific (CMAP)คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330Communication and Media in Asia Pacific (CMAP)Faculty of Communication ArtsMongkutsamatiwong Building, Chulalongkorn University254 Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Cmap@chula.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMAP
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0